OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Svíčky s.r.o.
se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 067 62 727
zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 73197,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.diamantovesvicky.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Svíčky s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 067 62 727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 73197 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.diamantovesvicky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Nejsme plátci DPH.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, balné je v ceně dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Dopravcem Zásilkovna také Slovenské republiky.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– kupující také může zadat vlastní text na etiketu a vybrat si velikost prstenu (úprava na přání kupujícího), dle vybrané edice,
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.6 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Toto lze také telefonickou formou. nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DIAMANTOVÝCH SVÍČEK

3.1 Předmětem prodeje je vonná svíčka s vlastním textem, popř. bez vlastního textu v různých velikostech a v různých hodnotách. Ukrytý prstýnek je dárek, který je součásti marketingové podpory prodejnosti samotných svíček.

3.2 Kupující má možnost si vybrat velikost prstenu ukrytého v Diamantové svíčce z dle aktuální dostupné nabídky (výběr je možný v závislosti na edici). Je nutné, aby si kupující před objednáním přeměřit svou velikost prstenu ve zlatnictví. Kupující zodpovídá za výběr správné velikosti prstenu. Pozdější výměna není možná.

3.3. Součástí některých edic Diamantových svíček je vlastní text nebo fotografie na etiketě. Taková Svíčka je upravena na přání zákazníka, nevztahuje se na ni tedy právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od obdržení zboží. Zákazník s tímto seznámen a souhlasí s tím.

3.4 V závislosti na edici mohou být v Diamantových svíčkách ukryty prsten z ocele, stříbra a ryzostí 925, zlata s ryzostí 14karátů. Zlaté prsteny mohou obsahovat přírodní diamanty. V případě nálezu zlatého prstene s diamantem náleží k prstenu certifikát pravosti. Pro jeho získání je nutné nás kontakovat, zaslat elektronickou formou fotografie prstenu a přiloženého kodu na mail: info@diamantovesvicky.cz.

3.5 Prsteny ukryté v Diamantových svíčkách jsou náhodné co do ceny, tak typu. Typ prstenu jednoduše zjistíte zadáním kodu, který je u každého prstenu, do aplikace ve webovém rozhraní.

3 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
– bezhotovostně platební kartou.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (balné je součástí dopravného). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v bezprostředně po odeslání objednávky.

3.4 Pokud není uvedeno jinak případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě společně se zbožím.

4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. vlastní text na etiketě apod.).

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3 V případě odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektroinické korespondence email: reklamace@diamantovesvicky.cz a zaslat zboží na adresu sídla firmy v původním obalvém materiálu, bez poškození, včetně přiložené faktury. Zboží nesmí být posláno na dobírku, takovou zásilku prodávající není povinen převzít.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Peněžní prostředky přijaté od kupujícího budou vráceny do čtrnácti (14) dí od dne vrácení zboží bezhotovostní cestou na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8 Nepřevzetí obejdnaného zboží není považováno za řádné odstoupení od smlouvy. Zejména byloli zboří upraveno na přání zákazníka, kde nelze od kupní smlouvy ze zákona odstoupit. V takovém případě si prodejce vyhrazuje právo k úhradě celé kupní ceny vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

5 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob dopravy si kupující vybírá z následujících dopravních společností Zásilkovna, DPD a Česká pošta. Zboží prodávající odesílá zpravidla do třech (3) pracovních dnů od objednání, bez ohledu na to, zda kupující napíše do poznámky objednávky konkrétní datum doručení či jiná přání ohledně termínu doručení. Takové žádosti nemůže být vyhověno. Prodávající si vyhrzuje právo tuto dobu neomezeně prodloužit v závislosti na množství přijatých objednávek.  Výběr přepravní společnosti (a výběr výdejího místa) je zcela v režii kupujícího. Kupující se má možnost seznámit s otevírací dobou, dovolenými apod. na webových stránkách přepravců (www.ceskaposta.cz, www.dpd.cz, www.zasilkovna.cz). Kupující je tedy před odesláním objednávky seznámen s obchodními podmínkami těchto přepravních společností. Změny výdejních míst, data doručení apod. si po předání zásilky přepravci zajišťuje sám kupující.

5.2 Kupující je povinen převzít si zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodejci (emai reklamace@diamantovesvicky.cz). V takovém případě je utné také pořídit fotodokumentaci stavu zásilky, včetně fotografií poškozeného zboží a původních obalových materiálů. Informovat prodejce je kupující povinen v týž den převzetí zásilky. Toto je z důvodu bezprostředního řešení reklamace poškození u dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře,
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.

10.2 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Diamantové svíčky, Porubská 98/61, 74794 Děhylov, adresa elektronické pošty info@diamantovesvicky.cz, telefon 725936629.

V Ostravě dne 12. 1. 2018

Puncovní značky

puncy_tabulka5