Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 1. Luxury candles s.r.o. se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice, identifikační číslo: 09493786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedeného vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 832449 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ve smyslu Nařízení EÚ 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto mé osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • e-mail a telefonní číslo
 1. Výše uvedené osobní údaje či některé z těchto osobních údajů je nutné zpracovat za účelem naplňování obchodní a podnikatelské činnosti Správce (včetně zasílání elektronických marketingových sdělení, obchodních sdělení, nabízení výrobků a služeb, newsletterů), případně pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů, případně pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, eventuálně je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.
 1. Poskytnuté osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání účelu, pro který je tento souhlas udělován, případně po dobu poskytování plnění dle smlouvy v souvislosti se kterou je tento souhlas udělován, případně při použití osobních údajů pro evidenci po dobu, která vyplývá z právních předpisů, podle toho, která lhůta uplyne jako poslední.
 1. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas, přičemž tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Diamantové svíčky, Na Návsi 83/68, 74714 Ludgeřovice nebo na e-mailové adrese info@diamantovesvicky.cz
 1. Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel softwaru a IT řešení případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Správce využívá či v budoucnu bude využívat.
 1. Potvrzuji, že jsem byl uvědoměn o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:
 • vzít tento souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po Správci informace, jaké mé osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup k poskytnutým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Luxury candles s.r.o. se sídlem Na Návsi 83/68, 747 14 Ludgeřovice, identifikační číslo: 09493786, zapsané v obchodním rejstříku vedeném vedeného vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83244

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Pavlína Sohrová
Mobil: +420 725 936 629
E-mail: fa@diamantovesvicky.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. vyřízení objednávky
 2. vyřízení reklamace
 3. zodpovězení Vašich dotazů
 4. cílenou nabídku našeho zboží a služeb
 5. marketingové akce
 6. uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

 • Jméno, příjmení, oslovení
 • Pohlaví
 • Fakturační adresa
 • Adresa pro zasílání objednaného zboží
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Historie nákupů
 • Historie navštívených stránek na webu
 • Historie aktivit v e-mailových kampaních

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom Vám mohli nabízet to nejlepší zboží a služby přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 Účel zpracování  Doba uložení osobních údajů
 Vyřízení objednávky  Nejdéle 2 roky od vystavení daňového dokladu
 Vyřízení reklamace  Nejdéle 1 rok od ukončení reklamačního řízení
 Cílená nabídka zboží a služeb  Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
 Marketingové akce  Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
 Uchování historie nákupů pro
účely cílení nabídek
 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

V případě, že jste odvolal(a) souhlas s e-mailovou marketingovou komunikací (odhlášením, kliknutím na Toto je SPAM), tak uchováváme Vaši e-mailovou adresu v zakódované podobě trvale – aby se nemohlo stát, že se náhodou znovu někdy přihlásíte.

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získání opisu osobních údajů –  napište nám a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme,
 • opravu osobních údajů – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • výmaz osobních údajů – pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • odvolat souhlas – pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám prosím vědět.
 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu)

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro zlepšování našich služeb a cílené nabídky zboží používáme nástroje pro automatizované zpracování a profilování. Sledujeme chování zákazníků na našem webu a v e-mailu a podle toho upravujeme naše stránky a kampaně, abychom Vám dokázali nabídnout služby přímo na míru.

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:


Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů(dále jen Osobní údaje) společnosti 08151296

Telefon: + 420 725 936 629, e-mail: info@diamantovesvicky.cz jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):
Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu 10-ti roků a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
Poučení o Vašich právech:
Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
 • účelu zpracování Osobních údajů;
 • osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů;
 • příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
Máte rovněž právo:
 • na přístup k Osobním údajům;
 • požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů;
 • kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným do sídla Správce.
Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
 • požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
 • požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;
 • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující dále souhlasí, aby jeho e-mailová adresa byla předána za účelem zaslání dotazníku spokojenosti provozovateli internetových stránek, společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Cookies

Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá prodávající pro provoz e-shopu tzv. cookies – malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka e-shopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v e-shopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce e-shopu návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies si může návštěvník přečíst na odkaze nacházejícím se hned vedle zakliknutí. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost e-shopu.

Cookies soubory, které využíváme ke zlepšení konfortu nakupování:

1. Facebook Pixel a cookies

1. sleduje aktivitu návštěvníků na webu

2. návštěvníky identifikuje mezi uživateli Facebook

3. na základě aktivity uživatelům zobrazujeme další relevantní reklamu 4. Zásady používání Facebook cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. Google AdWords

1. reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies

2. díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu 3. Zásady ochrany osobních údajů Google, Inc.: https://policies.google.com/privacy

3. Seznam Sklik

1. reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies

2. díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu 3. Zásady ochrany osobních údajů Seznam.cz, a.s. https://napoveda.seznam.cz/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 4. Prohlášení Seznam.cz, a.s. k GDPR https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-co-to-znamena-pro-nase-klienty/